Tool random

Hướng dẫn

Quy ước khi nhập phương trình

• Các chỉ số được viết ngay bên cạnh kí hiệu hóa học ( CO2, H2O, ... )
• Các hợp chất hữu cơ nên viết ở dạng công thức phân phân tử ( CH3COOH, C2H2, C6H6, ... )
• Các kí tự có thể viết rời nhau ( C O 2, H 2 O, ... )
• Toàn bộ kí hiệu sử dụng là ngoặc đơn ( [Ag(CH3)2]OH viết thành (Ag(CH3)2)OH )
• Mũi tên được thay thế bằng dấu "="
• Số ion được viết sau dấu "^" ( H^+ )
• Lưu ý các kí hiệu hóa học phân biệt HOA và thường
Phương trình